ویکی Hill Climb Racing 2
Advertisement

Jump boost

فرود با شتاب زیاد را می توان با استفاده از آیتم(قطعه تنظیم) " فرود شتاب (Landing Boost)Landing boost.png" انجام داد.برای این کار این آیتم را به وسیله خود اضافه کنید و برای فعال شدن پس از هر پرش از هوا به زمین در لحظه فرود باید توجه داشته باشید که هر دو چرخ با هم به زمین برخورد کنند تا شتاب بگیرید. انجام موفقیت آمیز این حرکت با سرعت ناگهانی حرکت توسط وسیله نقلیه شما و همچنین تخلیه جرقه از چرخ ها و صدای مشخص نشان داده می شود. اگر آن را با ایتم " شک پرش(Jump Shocks)Jump-shock.png" ترکیب کنید و آنها را در لحظه مناسب فعال کنید ، به شما کمک می کند که شتاب بهتری را تجربه کنید و سرعت لحظه ای بیشتری بگیرید.


یک مثال دیداری در زیر آورده شده است:

Landingboost.png
Advertisement