ویکی Hill Climb Racing 2
Advertisement

در Hill Climb Racing 2 ، شما می توانید پوسته های مختلفی را برای راننده خود انتخاب کنید. پوست به قطعات منفرد از جمله پوشش سر ، سر ، بدن ، پا و لوازم جانبی شکسته می شود. می توانید پوسته های جداگانه ای را به هر قسمت از راننده اختصاص دهید ، و این کار را کاملاً قابل تنظیم می کند. پوست را می توان با بازکردن صندوق ، برنده شدن از رویدادهای عمومی ، بخشیدن به تعطیلات جشن ، خرید بسته نرم افزاری از فروشگاه یا فروش فلش ، یا حتی بعضی اوقات می توانید برخی از قسمت های پوست را از Team Event تهیه کنید. شما می توانید تمام پوسته ها را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین می توانید نام آنها را ببینید ، برای چه بخشی استفاده می شود و چگونه می توانید آنها را تهیه کنید.

Driver Name Skin Rarity Obtain possibilities Parts
Casual
Casual-driver.jpg
Uncommon (Black) Free once installed game! (Owned by default) Cap, Body, Legs
Classic
Classic-driver.jpg
Uncommon (Black) Free once installed game! (Owned by default) Cap, Head, Body, Legs
Hoodie
Hoodie-driver.jpg
Uncommon (Black) Free once installed game! (Owned by default) Head, Body, Legs
Alice
Alice-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Head, Body
Candy
Candy-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Glasses, Head, Body, Legs
Carrie
Carrie-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Helmet, Head, Body, Legs
Caveman
Caveman-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Cap, Head, Body, Legs
Farmer
Farmer-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Hat, Head, Body, Legs
Firefighter
Firefighter-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Helmet, Head, Body, Legs
Goth
Gothic-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Hat, Head, Body, Legs
Hipster
Hipster-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Cap, Head, Body, Legs
Miner
Miner-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Helmet, Body, Legs
Pajamas
Pajamas-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Hat, Head, Body, Legs
Steve
Steve-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Hat, Head, Body
Alpine
Alpine-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Helmet, Head, Body, Legs
Bus Driver
Bus Driver-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Season Reward of "The Meltapocalypse" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurence: 31/03/2020

Cap, Head, Body, Legs
Cat
Cat-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Cap, Head, Body, Legs
Champ
Champ-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Dune Buggy (Champ & Racebuggy) Special Offer

Last date of occurence: 26/04/2019

Reward of "Road to Legendary" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Helmet, Head, Body, Legs, Trophy
Clown
Clown-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Hat, Head, Body, Legs
Cowboy
Cowboy-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Cowboy Special Offer

Last date of occurence: 25/05/2019

Season Reward of "Froxen Axels" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurence: 28/02/2021

Hat, Head, Body, Legs, Lasso
Dave
Dave-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Sunken Ship Special Offer

Last date of occurence: 15/03/2019

"Hydrolocked" Public Event Reward

Hat, Head, Body, Legs
Downhill
Downhill-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

"Mono Wars 2" Public Event Reward

Helmet, Head, Body, Legs
Fingersoft
Fingersoft-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Cap, Head, Body
Handyman
Handyman-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Helmet, Head, Body, Legs
Mr. Bunny
Mr. Bunny-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Easter Public Event Reward

Easter Special Offer

Season Reward of "Bunnies and Burnouts" Trophy Road

Last date of occurrence: 30/04/2021

Hood, Head, Body, Legs, Carrot
Mrs. Bunny
Mrs. Bunny-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Easter Public Event Reward

Easter Special Offer

Season Reward of "Bunnies and Burnouts" Trophy Road

Last date of occurrence: 30/04/2021

Bunny Ears, Head, Body, Legs
Naked
Naked-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Body, Legs

Free offer on February 14th 2020 (Valentine's Day)

Pigsy
Pigsy-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Formula (Dragon) Special Offer

Last date of occurence: 05/02/2019

Hat, Head, Body, Legs, Scepter
Prisoner
Prisoner-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Hat, Head, Body, Legs
Punk
Punk-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Head, Body, Legs
Rudolph
Rudolph-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Christmas Special Offer

Last date of occurence: 24/12/2018

Rudolph Special Offer

Last date of occurrence: ???

Hood, Head, Body, Legs, Tankard
Verne
Verne-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Superbike (Steampunk) Bundle from Shop

Last date of occurence: 6/7/2020

"Mono Wars" Public Event Reward

Season Reward of "Spring Start Assist" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurrence: 31/03/2021

Glasses, Head, Body, Legs
Viking
Viking-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Helmet, Head, Body, Legs
Zombie
Zombie-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Halloween Public Event Reward

Helmet, Head, Body, Legs
Biff
Biff-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Back to School Special offer

Last date of occurence: 24/08/2018

Head, Body, Legs, Rugby Ball
Biker Girl
Biker Girl-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Season Reward of "Clair De June" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurence: 30/06/2020

Cap, Head, Body, Legs
Dakota
Dakota-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Dakota Special Offer

Last date of occurrence: 10/04/2020

Season Reward of "Burnt Rubber" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurrence: 31/08/2020

Cap, Head, Body, Legs, Steering Wheel
Dinnersuit
Dinner Suit-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

"Gotta Go Fast" Public Event Reward

Special Offer in Game Store

Season Reward of "Motor Oil & May-Hem" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurrence: 31/05/2021

Hat, Head, Body, Legs
DJ Bill
DJ Bill-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Cap, Head, Body, Legs
Geisha
Geisha-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Head, Body, Legs
Gretel
Gretel-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Octoberfest Special offer

Last date of occurence: ???

Free offer on October 4th 2020 (Octoberfest)

Head, Body, Legs
Grill Bill
Grill Bill-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Free offer on July 4th each year (USA's Independence Day)

Cap & Sunglasses, Head, Body, Legs, Spatula
Hänsel
Hansel-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Octoberfest Special offer

Last date of occurence: ???

Free offer on October 4th 2020 (Octoberfest)

Hat, Head, Body, Legs
Inuit
Inuit-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Head, Body, Legs
Johnny
Johnny-driver.png
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Season Reward of "Calm Before the Fall" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurrence: 30/09/2020

Helmet, Head, Body, Legs
Kleopatra
Kleopatra-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

"Bike Stunts 2018" Public Event Reward

Crown, Head, Body, Legs, Scepter
Leprechaun
Leprechaun-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Happy St. Patrick's Day Special Offer

Last date of occurence: 17/03/2020

Season Reward of "Spring Start Assist" Trophy Road

Last date of occurrence: 31/03/2021

Hat, Head, Body, Legs
Lifeguard Girl
Lifeguatd Girl-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Head, Body, Legs

Special Offer in Game Store

Lifeguard Guy
Lifeguard Guy.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Head, Body, Legs, Rescue Board
Mackie
Mackie-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Mackie Special Offer

Last date of occurence: 05/08/2019

Helmet, Head, Body, Legs, Bat
Nerdgirl
Nerdgirl-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Headset, Head with Glasses, Body, Legs
Nikita
Nikita-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Superbike (Falcon) Bundle

Helmet, Head, Body, Legs
Pierre
Pierre-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Season Reward of "Northern Lights" Trophy Road

Last date of occurrence: 31/01/2021

Special Offer in Game Store

Hat, Head, Body, Legs
Quarterback
Quarterback.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Quarterback Special Offer

Last date of occurence: ???

Free offer on February 5th (Touchdown)

Helmet, Head, Body, Legs
Referee
Referee-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

"Soccer Run" Public Event Reward

Special Offer in Game Store

Microphone, Head, Body, Legs, Red Card
Soccer
Soccer-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

"Long Kick" Public Event Reward

Head, Body, Legs
The Duke
The Duke-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

The Duke Special Offer

Last date of occurence: 13/09/2019

Season Reward of "Is it Spring Yet?" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurence: 31/03/2020

Crown, Head, Body, Legs, Scepter
Vampiress
Vampiress.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Halloween Public Event Reward

Season Reward of "Spooktober" Trophy Road

Last date of occurrence: 31/10/2020

Veil, Head, Body, legs
Winter
Winter-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests.

Christmas Public Event Reward

Hat, Head with sunglasses, Body, Legs
54N74
54N74-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chest.

Season Reward of "Merry Driftmas" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurence: 31/12/2020

Hat, Head, Body, Legs, Beard
8-Bit Bill
8-bit Bill-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Season Reward of "Motor May-Hem" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurrence: 31/05/2020

Hat, Head, Body, Legs
Alien
Alien-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Moon Public Event Reward

Head, Body, Legs
Biker
Biker-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Chopper (Freerider) Bundle from Shop

Season Reward of "Sunshine and Asphalt" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurrence: 31/07/2020

Helmet, Head with Sunglasses, Body, Legs
Bill Newton
Bill Newton-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Classic Public Event Reward

Free offer on October 18th 2019 (Bill's Birthday - 2 option)

Cap, Head, Body, Legs
Billy Bob
Billy Bob-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Tractor Bundle from Shop

Season Reward of "License to Chill" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurrence: 29/02/2020

Headscarf, Head, Body, Legs
Bling
Bling-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Pimped Out Bundle from Shop

Cap, Head, Body, Legs
Bobsledder
Bobsledder-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Snowmobile Bundle from Shop

"Downhill Race" Public Event Reward

Helmet, Body, Legs
Calavera Girl
Calavera Girl-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Halloween Public Event Reward

Head, Body, Legs
Calavera Man
Calavera Man-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Halloween Public Event Reward

Hat, Head, Body, Legs
Chinese New Year
Chinese New Year-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Chinese New Year Public Event Reward

Chinese New Year Offer

Hat, Head, Body, Legs
Claws
Claws-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Claws Special Offer

Last date of occurrence: 24/12/2020

Head, Body, Legs, Branch
Doc. Shocks
Doc Shocks-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Doc. Shocks Special Offer

Last date of occurrence: 18/04/2021

Head, Body, Legs, Rocket Backpack
Drafted
Drafted-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Tank Bundle from Shop

Helmet, Head, Body, Legs, Millitary Bag
Elf
Elf-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Christmas Public Event Reward

Hat, Head, Body, Legs
Formula
Formula-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Formula (Race) Bundle from Shop

Helmet, Body, Legs
Frank
Frank-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Rally Car (Frank) Bundle during Halloween

Head (Top), Head (Bottom), Body, Legs, Jaw
Gaz'khan
Gaz'khan-driver.jpg
Legendary (blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

"Get Up to Get Down" Public Event Reward

Special Offer in Game Store

Mask with Hat, Head, Body, Legs, Scepter
Guillermo
Guillermo-driver.png
Legendary (blue) Can be obtained from champion and legendary chests

Guillermo Special Offer

Last date of occurrence: ???

Head, Body, Legs, Cloak
Helmut
Helmut-driver.png
Legendary (blue) Can be obtained from champion and legendary chests

Helmut Special Offer

Last date of occurrence: ???

Helmet, Head, Body, Legs
Jack
Jack-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chest.

Racing Truck (Jack) Bundle during Halloween

Pumpkin Head (Top), Head, Body, Legs, Stale
K. Might
K. Might-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests

Supercar Bundle from Shop

Sunglasses, Head, Body, Legs
M.I.T.C.H.
M.I.T.C.H.-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chest.

Workshop Special Offer

Last date of occurrence: ???

Season Reward of "Northern Lights" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurrence: 31/01/2021

Mask, Head, Body, Legs, Spanner
Maiden
Maiden new.png
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Free offer on December 6th each year (Finland's Independence Day)

Head, Body, Legs
Mellow
Mellow-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests. Cap & Headset, Head, Body, Legs, Sandwich
Ninja
Ninja-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Wheelie 2019 Public Event Reward

Head, Body, Legs, Sword
Niu
Niu-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Chinese New Year Special Offer

Last date of occurrence: 22/02/2021

Horn, Head, Body, Legs
Officer
Officer-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Chopper (Ghostrider) Special Offer

Last date of occurence: 13/05/2019

Special Offer in Game Store

Helmet & Glasses & Microphone, Head, Body, Legs, Truncheon
Old Bard
Old Bard-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests. Hat, Head, Body, Legs, ???
Pirate
Pirate-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Pirate Bundle from Shop.

Hat, Head, Body, Legs, Sword
Police
Police-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests. Cap & Sunglasses, Head, Body, Legs
Raccoon
Racoon.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests. Helmet, Legs
Racing
Racing.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Sports Car (Race) Bundle from Shop

"Track Day“ and "Turbo Turkey“ Public Event Reward.

Helmet, Head, Body, Legs
Ram
Ram-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Ram Special Offer.

Last date of occurence: 02/11/2020

Nemes (Hat), Head, Body, Legs, Tire iron (Item)
Ranger Powers [[File:Ranger Powers-driver.png|center|200x150px] Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Ranger Powers Special Offer

Last date of occurence: 17/05/2021

Helmet, Head, Body, Legs, Adventure Backpack
Rocker
Rocker-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests

Hill Climber Mk. 2 (Rocker) Bundle from Shop

Hat, Head, Body, Legs, Stale
Santa
Santa-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Christmas Public Event Reward

Reward on Christmas 2020 Daily Reward (Day 1 and Day 4 Every Week)

Hat, Head, Body, Legs
Shoe
Shoe-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chest.

Shoe Special Offer

Last date of occurrence: 25/01/2020

Season Reward of "Bunnies and Burnouts" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurrence: 30/04/2021

Head, Body, Legs, Guitar
Skeleton
Skeleton-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Halloween Public Event Reward

"Angry Bill" Public Event Reward

Head, Body, Legs
Snow Queen
Snow Queen-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Christmas Public Event Reward

Season Reward of "Snow Place Like Home" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurrence: 31/01/2020

Crown, Head, Body, Legs, Cloak
Soldier
Soldier-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

"Tanks for Nothing" Public Event Reward.

Cap, Head, Body, Legs
Spacesuit
Space Suit-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Moon Public Event Reward.

Helmet, Body, Legs
Stuntman
Stuntman-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Racing Truck (Jet Engine) bundle from Shop.

Wheelie Public Event Reward

Helmet, Head, Body, Legs, Cloak
Sunburnt
Sunburnt-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Dune Buggy Bundle from Shop.

Helmet, Head, Body, Legs
Survivor
Survivor-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Monster Truck (Survivor) Bundle from Shop.

Glasses, Head, Body, Legs
The Playwright
The Playwright-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Season Reward of "Froxen Axels" Trophy Road

Last date of occurence: 28/02/2021

Head, Body, Legs, Blueprint
Towel
Towel-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Free offer on December 6th each year (Finland's Independence Day)

Free offer on June 21st 2020 (Juhannus Day)

Head, Body, Legs, Towel
USA
USA-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Monster Truck (USA) Bundle from Shop

Hat, Head, Body, Legs, USA Flag
Vampire
Vampire-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Halloween Special Offer

Halloween Public Event Reward

Season Reward of "Spooktober" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of Occurrence: 31/10/2020

Head, Body, Legs, Cloak
Violet
Violet.png
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Violet Special Offer

Last date of occurrence: 06/09/2020

Head, Body, Legs, Cloak
Yeti
Yeti-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Christmas Event

"Uphill Endurance" Public Event Reward

Season Reward of "Racevember" Trophy Road (Premium-Pass Required)

Last date of occurrence: 30/11/2020

Crown, Head, Body, Legs
Beta Test Dummy
Beta Test Dummy-driver.jpg
Special (Glowing Blue) Hidden and given out by Fingersoft to Beta Testers! Head (Top), Head (Bottom), Body, Legs
Mr. V.I.P.
Mr. V.I.P.-driver.jpg
Special (Glowing Blue) Available during VIP Subscription! Helmet, Head, Body, Legs, VIP Flag
Pit Crew
Pit Crew-driver.jpg
Special (Glowing Blue) Hidden and given out by Fingersoft to Pit Crew! Glasses & Headset, Head, Body, Legs

Adventure Hats[]

Adventure hats, as the name says, can be worn as hats and illustrate the 13 themes of all the adventure tracks in Hill Climb Racing 2. All of them can be obtained by reaching a specific adventurer rank which can be done through playing the adventure mode to gain points. A table about the names of the hats, rank requirements, and images displays below in the right order.

Name of the Hat Image Rank Requirement
Forest Crown Forest crown.jpg Wanderer Second-Class
Trash Helmet Trash helmet.jpg Wanderer First-Class
Cheese Hat Cheese hat.jpg Explorer Scout
Mountain Hat Mountain hat.jpg Explorer Second-Class
Octo Hat Octo hat.jpg Explorer First-Class
Snowman Helmet Snowman helmet.jpg Trailblazer Scout
Mine Hat Mine hat.jpg Trailblazer Second-Class
Cactus Helmet Cactus helmet.jpg Trailblazer First-Class
Leafy Hat Leafy hat.jpg Ranger Scout
Gator Helmet Gator helmet.jpg Ranger Second-Class
Yeti Hat Yeti hat.jpg Ranger First-Class
Welder Helmet Welder helmet.jpg Vanguard Scout
Canyoneer Crown Canyoneer crown.jpg Canyoneer

Vehicle Hats[]

Vehicle hats, as the name says, can be worn as hats and illustrate the 22 vehicles on your garage in Hill Climb Racing 2. All of them can be obtained by upgrading the respective vehicle's abilities (not Tuning Parts, only the Vehicle) to the maximum. You will also get these hats when restoring purchases from your old banned account to a new bronze account, based from which vehicle paints did you purchase previously in your old banned account (Example if you previously purchased Tractor paint bundle, you will get Tractor Hat). A table about the names of the hats and images displays below in the right order.

Name of the Hat Image
Hill Climber Hat Hill-Climber-Hat.jpg
Scooter Hat Scooter-Hat.jpg
Bus Hat Bus Hat.jpg
Hill Climber Mk 2 Hat Hill-Climber-Mk-2-Hat.jpg
Tractor Hat Tractor-Hat.jpg
Motocross Hat Motocross-Hat.jpg
Dune Buggy Hat Dunebuggy-Hat.jpg
Sports Car Hat Sportscar-Hat.jpg
Monster Truck Hat Monstertruck-Hat.jpg
Rotator Hat Rotator-Hat.jpg
Super Diesel Hat Superdiesel-Hat.jpg
Chopper Hat Chopper-Hat.jpg
Tank Hat Tank-Hat.jpg
Snowmobile Hat Snowmobile-Hat.jpg
Monowheel Hat Monowheel- Hat.jpg
Rally Car Hat Rally-Car-Hat.jpg
Formula Hat Formula-Hat.jpg
Racing Truck Hat Racingtruck-Hat.jpg
Hotrod Hat Hotrod-Hat.jpg
Superbike Hat Superbike-Hat.jpg
Supercar Hat Supercar-Hat.jpg
Moonlander Hat Moonlander-Hat.jpg
Advertisement