Hill Climb Racing 2 Wiki
Advertisement
Picture of Boost Gauge.

Boost Gauge

प्रत्येकः वाहनं प्राप्तः एकः संवेगः करिसुन्दरिकाः अन्तः तर्हि मध्यं स्क्रीन किम् सुचयतिः तर्हि संवेगः प्रबलताः. तर्हि चक्रिः इषः वर्धयतिः सः शून्यः प्रतिः पूर्णः यथा लम्बः यथा त्वम् धार्यतिः तर्हि गतिः-वृद्धिः अविघ्न. विमोक्षकः तर्हि गतिः-वृद्धिः यथा रोधतिः इषः विपास्यतिः सर्वे संवेगः, अपिः युग्मः अन्तः तर्हि वायुः.

एकदा तर्हि संवेगः करिसुन्दरिकाः पूर्णः अस्तिः, तर्हि सूचकः इषः आरम्भयः प्रतिः कम्पनः अगर त्वम् प्राप्तः तर्हि तुन्निन्ग अङ्गः "अभिभावक वरिवर्तः". यत् अर्थः तर्हि संवेगः प्रबलताः संवृतः प्रतिः विमुक्तिः अस्तिः. इमम् वचिरेन् अग्रः, अगर त्वम् न उच्छेदयति त्वम् गतिः-वृद्धिः, तर्हि संवेगः प्रबलताः इषः विमुक्तः च त्वम् अभिभावक वरिवर्तः इषः उप्षिचतिः, दानः त्वम् एकः संवेगः गतिः

अग्रः विमुक्तिः तर्हि संवेगः प्रबलताः यथा त्वम् अभिभावक वरिवर्तः, त्वम् इषः आवस्यक्तः प्रतिः विमुक्तिः तर्हि गतिः-वृद्धिः यथा रोधतिः अन्तः क्रमः प्रतिः आरम्भयः भावक त्वम् वरिवर्तः संवेगः. यत् कार्यः अन्गिनतः समयः, लेकिन तद् आदत्तेः प्रत्येकः वाहनं एकः भिन्नः योगः हि समयः प्रतिः भावकः एकः अभिभावक वरिवर्तः कर्णेन तर्हि यन्त्रः कार्यः अधिः भिन्नः मानः अस्तिः.

यदा त्वम् भावकः तर्हि संवेगः साकं तर्हि सुपरः पीडज्वालः यथा तर्हि वाजसृत भार्वाहक् च त्वम् सूचिका रोधितः प्रतिः भावक "अभिभावकः वरिवर्तः", तदा त्वम् शीघ्रं तापः तर्हि रोधक पडल अन्तः अधिकः लघुः समयः च त्वम् वरिवर्तः इषः व्यक्तिगतवृत्त भावकः.

नोटः: विनाः तर्हि तुन्निन्ग अङ्गः "अभिभावक वरिवर्तः”, तत्रः न मार्गः प्रतिः विमुक्तिः तर्हि संवेगः प्रबलताः च त्वम् इषः न प्राप्तः तर्हि अन्यः गतिः संवेगः हि वेधिन् अधिकतरः संवेगः प्रबलताः.