Bus

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Jump to: navigation, search
लोकयानं
Bus.png
Cost
सप्त्सहस्रि
Rank
कान्स्यः III

लोकयानं एकः हि तर्हि वाहनं उपलब्धः अन्तः तर्हि क्रीडा पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2.

प्रत्यः पश्यति[edit | edit source]

तर्हि लोकयानं प्राप्तः मध्यमस्तरीय/सुमध्यम गतिः-वृद्धि च सामान्यतः अधिकः गतिः. त्वम् आचर्णः गाढम् उद्धितः अधिः तर्हि पुरतः अस्तिः,तथा प्रतिविधानः गन्तव्यः आहृतः तदा त्वम् शीर्षः-उपरिः विर्रुधं एकः दीवारः यथा तर्हि भूमिः.

तर्हि लोकयानं चेत् शिथिलः तद् छदि अग्रः एकः कठिनः पारगामिन्, किम् चेत् विरामः तर्हि चालकः असुरक्षाः सः ईषत् ताडनं/प्रतिनिहतः उपरिः तर्हि अन्तश्छदः हि एकः कोटरः क्षेत्रः. तर्हि यात्रिकः उपरिः तर्हि प्रिष्ठ स्यात् उत्पतति हि तर्हि लोकयानं अग्रः कठिनः पारगामिन्.

अन्तोगोत्वाः, द्विगुणः पारगामिन् उप्तत्तिः तर्हि विर्लागत हि तर्हि लोकयानं प्रतिः उत्सदति, प्रतिः तर्हि अग्रः हि पृथक्कृत भवत् सः तर्हि लोकयानं स्वयम्, प्रसक्तः अन्तः एकः एकवर्तनिन् कारयान/वाहनं साकं दरिद्रः स्थिरः, लेकिन एकः अविश्वसनीय उपरिः तुन्निन्ग योग्यताः, समर्थः प्रतिः स्थिर्ताः यथा विचर्तिः भ्रमतिः विनाः अनल्पः पीडा.

अगर त्वम् व्यवहरते प्रतिः प्राप्तः तर्हि थ्रस्तर अङ्गः हि इमम् वाहनं यद्यपिः, त्वम् इषः अप्यस्ति भाग्यः यतः/कर्णेन, समर्थयति तद् यथा न, तर्हि लोकयानं बेःतरः वाहनं हि इस्तेमालः थ्रस्तर अन्तः तर्हि वायुः अस्तिः.

धारः उभः तर्हि गतिः-वृद्धिः च रोधकः पडल हि 3 द्वितीयक/क्षणा इषः उपतत्तिः तर्हि लोकयानं निवर्तनः प्रतिः अधर एकः लघुः यावद् धारः तर्हि पडल.

उद्घाटितः[edit | edit source]

द्रिस्तह् वाहनं रङ्गः सूचिः हि चित्रः च अधिकः विज्ञप्ति

तर्हि लोकयानं आगच्छतिः साकं 13 भिन्नः रङ्गः च 10 भिन्नः पहियाः यत् चेत् प्राप्तः अन्तः लोकयानं (सामान्यः रङ्गः च प्राप्तः द्वाराः गुलिकाः च अन्तः जनानाः समुन्नय). (VIP रङ्गः च पहियाः न प्राप्तः, लेकिन त्वम् प्राप्तः VIP रङ्गः द्वाराः विक्रियः VIP गृहसुल्कः). अग्रः विक्रियः, तद् प्राप्तः निःसुल्कः नीला-सफ़ेदः रङ्ग्लेपः च द्वो विचरणः पहियाः प्रतिः साकं आरम्भयः.