Chopper

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Jump to: navigation, search
चोप्परः
Chopper.png
Cost
सस्थ्युताः
Rank
स्वर्णः III

चोप्परः एकः हि तर्हि वाहनं उपलब्धः अन्तः तर्हि क्रीडा पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2 अस्तिः.

प्रत्यः पश्यति[edit | edit source]

तर्हि चोप्परः एकः बेःतरः यन्त्रद्विचक्रिकाः अस्तिः, उपेतः सामान्यतः-गतिः, बेःतरः गतिः-वृद्धिः च अधिकः बेःतरः इन्धनं आकारः. तद् स्थिर्ताः नितान्तमः अधिकः तुल्यताः प्रतिः तर्हि स्कुन्दन च तर्हि ईर्यद्विचक्रिकाः, हि एकः बेःतरः विकल्पः अन्तः साहसिकः मार्गः च वाजसृत साकं अन्तः रुक्ष क्षेत्रः च अन्तः उपरिः इर्षत प्रतक्वन् पर्वताः.

स्थितः एकः भारः यन्त्रद्विचक्रिकाः, तद् न तर्हि बेःतरः अधिः अन्तः बल-प्रदर्शनः अस्तिः, तद् बेःतरः प्रतिः इस्तेमालः तुन्निन्ग अङ्गः इव वतवस्थानम्, पन्खाः च थ्रस्तर.

उद्घाटनं[edit | edit source]

द्रिस्तह् वाहनं रङ्ग्लेपः सुचीः हि चित्रः च अधिकः विज्ञप्तिः.

तर्हि चोप्परः प्राप्तः साकं 10 भिन्नः रङ्गः च 10 भिन्नः पहियाः यत् चेत् प्राप्तः अन्तः चोप्परः (VIP रङ्गः च पहियाः न प्राप्तः अन्तः चोप्परः लेकिनः त्वम् प्राप्तः VIP रङ्गः द्वाराः विक्रियः VIP गृहसुल्कः). अग्रः विक्रियः, त्वम् प्राप्तः निःसुल्कः रक्तः-नारङ्ग च ((इन्दिवरः-(सियान/cyan))- नीलाः रङ्गः च चतुर्थः विचरणः पहियाः प्रतिः साकं आरम्भयः.