Hill Climb Racing 2 Wiki
Advertisement

"Low Fuel" Warning Character

इन्धनं अवस्थाः क्रीडा एकः कुञ्चिकाः अन्तः पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2. यथा त्वम् चाल्यतिः, त्वम् इन्धनं करिसुन्दरिकाः इषः दरिद्री धीमः (कृपयाः ध्यानम् यत् तर्हि वाहनं प्राप्तः भिन्नः इन्धनं तेनकः आकारः). यदा त्वम् धावन्निष्ट्य हि इन्धनं, त्वम् इषः भ्रमितः प्रतिः एकः रोधकः च तद् क्रीडा अन्तिमः, लेकिन त्वम् चेत् विस्तारः त्वम् वाजसृत द्वाराः सङ्ग्रह तर्हि रक्तः इन्धनं दिब्बः (Fuel canister.png) प्रतिः पुनःपूरणी इन्धनं साकं तर्हि मार्गः. अगर तत्रः एकः इन्धनं दिब्बः अस्तिः, त्वम् इषः द्रिस्तह् एकः गिनतिः मध्यं तर्हि स्क्रीन, तद् द्रिस्तह् केन दुरीः त्वम् पुनः प्राप्तः तर्हि इन्धनं दिब्बः.

इन्धनं प्रसितिः वाहनं[]

इन्धन प्रसितिः वाहनं
45 Seconds Hill Climber.png
50 Seconds Scooter.png
60 Seconds Bus.png
44 Seconds Superjeep.png
50 Seconds Tractor.png
42 Seconds Motocross.png
44 Seconds Buggy.png
38 Seconds Sportscar.png
50 Seconds Monster.png
46 Seconds Rotator.png
52 Seconds Super Diesel.png
द्रिस्तह् तर्हि उत्पिथिकः नीचः Chopper.png
द्रिस्तह् तर्हि उत्पिथिकः नीचः Mini Tank.png
द्रिस्तह् तर्हि उत्पिथिकः नीचः Snowmobile.png
50 Seconds Monowheel.png
40 Seconds Rally.png
30 Seconds Formula.png
50 Seconds RacingTruck.png
30 Seconds Hotrod.png
30 Seconds Superbike.png
30 Seconds Supercar.png
50 Seconds Moonlander.png

तर्हि अनुसृत्य लिस्त्/उत्पिथिकः द्रिस्तह् तर्हि इन्धन प्रसितिः वाहनं साकं गुणः इन्धन उपभोगः प्रतिः सर्वः स्तर.

वाहनं सर्वे इन्धन तेन्कं स्तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Chopper.png इन्धन प्रसितिः (अन्तः क्षण) 38 38.8 39.8 40.8 42 43.2 44.4 45.6 46.4 48 49 50.2 51.2 52.2 53 53.6 54.2 54.6 54.8 55
Mini Tank.png 30 31.5 32.8 34.4 36.2 38 39.8 41.6 43.4 45.2 47 48.6 50.2 51.6 53 54 54.8 55.4 55.8 56
Snowmobile.png 30 31.5 32.8 34.4 36.2 38 39.8 41.6 43.4 45.2 47 48.6 50.2 51.6 53 54 54.8 55.4 55.8 56