Hill Climb Racing 2 Wiki
Advertisement

Hill Climb Racing 2 Logo

पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2 तर्हि परिषेषः प्रतिः अधिकः सक्तत्वः च विचित्रः भोतिक आधारितः चाल्यतिः क्रीडा! च तद् निःसुल्कः अस्तिः! बिल्ल् नेव्तोन् गच्छति अस्तिः! अग्रः यात्राः प्रतिः कुत्रः न वादकः यात्राः तर्हि स्थानं अस्तिः, लेकिन बिल्ल् सिद्धः प्रतिः चुनोतिः तर्हि संपूर्णः जगतिः अन्तः पर्वताः आरोहणं वाजसृत. त्वम् नयाः रोधकः चुनोतिः अन्तः अद्वितीयः वातावरणं साकं अधिकः भिन्नः कारयान च परिजयतेः त्वम् प्रतिपक्षः च प्राप्तः विशालः लब्धिः प्रतिः संवर्धः त्वम् कारयान च प्राप्तः उपरिः स्थापयतिः अन्तः क्रीडा.

साकं लघुः आदरः प्रतिः तर्हि नियमः हि भोतिकः, बिल्ल् नेव्तोन् इषः न विश्रामः यदा तद् न परिजयतेः सर्वे प्रतिपक्षः उपरिः तर्हि पर्वताः.

बिल्ल् प्रियताः प्रतिः आदत्तेः कतिचनः समयः अन्तः वाजसृत उपरिः तर्हि पर्वताः. पर्वताः आरोहणं वाजसृत एकः प्राकृतः दुरीः आधारितः क्रीडा च तद् एकः पुरिहासः क्रीडा!

Advertisement