Hill Climber Mk. 2

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Jump to: navigation, search
पर्वताः आरोहणं एम.क 2
Superjeep.png
Cost
नवम्सहस्रि
Rank
रजत I

पर्वताः आरोहणं एम.क 2 एकः हि तर्हि वाहनं उपलब्धः अन्तः तर्हि क्रीडा पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2 अस्तिः.

प्रत्यः पश्यति[edit | edit source]

तर्हि पर्वताः आरोहणं एम क.2 सारतस् एकः संवर्धनः पर्वताः आरोहणं अस्ति, साकं बेःतरः निवर्तनः च एकः लुण्ठन पन्ञ्जर (साकं तर्हि लघुः तिब्बः वाहनं) प्रतिः स्थापयतिः तर्हि चालकः सुरक्षाः सः साङ्गतिका निहन्तिः, कुर्वाण तद् एकः बेःतरः विकल्पः हि सङ्कीर्ण क्षेत्रः. तद् मूल्यः 9000 नानः च चेत् उद्घातनं अधिः तर्हि रणक हि रजत I.

तर्हि निवर्तनः मन्यतेः तर्हि पर्वताः आरोहणं एम क.2 प्रतिः चल्यतिः सावधानं अन्तः रूक्ष क्षेत्रः साकं सुस्थताः, लेकिन उपतत्तिः तर्हि वाहनं प्रतिः नश्यति स्थिरताः सरलः तदा चाल्यतिः उपरिः पर्वताः,कुर्वाणः तद् एकः दरिद्रः विकल्पः यथा वाजसृत कुत्रः पर्वता उपयाति वर्ततेः. तद् पर्वताः तूष्णीम् विश्वसनीय अन्तः वाजसृत करणेन तर्हि उच्चैस्तर गतिः च गतिः-वृद्धिः,व्यापृतः बेःतरः उपरिः तर्हि मार्गः साकं सर्वशस् रूक्ष, समतलः क्षेत्रः (मुख्यतस् एव साकं सेतुः). तर्हि कारयान उप्चरतिः प्रतिः व्हीली करोतिः, तद् बेःतरः प्रतिः उप्कर्णः निश्चित तुन्निन्ग अङ्गः एव भार्युक्तः-भारः च व्हीली संवेगः प्रतिः स्थापयतिः तर्हि कारयान यथा स्थिर्ताः यथा संभवः

आरम्भयः तद् जानीतः यथा "सुपरः दुर्गयानः", लेकिन इमम् परिवर्तः अग्रः तर्हि 1.28 नविकर्णः प्रतिः पर्वताः आरोहणं एम क.2

उद्घाटनं[edit | edit source]

द्रिस्तह् वाहनं रङ्ग्लेपः सूचिः हि चित्रः च अधिकः विज्ञप्तिः

तर्हि पर्वताः आरोहणं एम क.2 प्राप्तः साकं 15 भिन्नः रङ्गः च 13 भिन्नः पहियाः यत् चेत् प्राप्तः (VIP रङ्गः च पहियाः न प्राप्तः, लेकिन त्वम् प्राप्तः VIP रङ्गः द्वाराः विक्रियः VIP गृहसुल्कः). अग्रवर्तिनः विक्रियः, तद् प्राप्तः निःसुल्कः रक्तः, नीला, च हरि (हिन्दी अर्थ-हरा) रङ्गः च द्वो विचरणः पहियाः प्रतिः साकं आरम्भयः.