Hill Climb Racing 2 Wiki
Advertisement

इमम् पृष्ठ इषः परिवेस्यतिः सामान्यः एकः आधारभूतः केन प्रतिः क्रीडा मार्गदर्शकः हि पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2.

आधारभूतः क्रीडा[]

तर्हि प्राथमिकः क्रीडा हि पर्वताः आरोहणं वाजसृत यत् हि एकः 2D भौतिकः-आधारितः वाजसृत क्रीडा,कुत्रः त्वम् अवश्यं चाल्यतिः प्रतिः तर्हि अन्तिमः हि एकः वाजसृत (अन्तः समयः परिक्षा) यथा चाल्यतिः तर्हि दुरीः त्वम् चेत् (अन्तः साहसिकः मोडः) उपरिः एकः 2D भूमिः, यावद् वर्जिन् धावतः/वज्स्रि बहिः इन्धनं यथा प्रहारः तर्हि चालकः शीर्ष.

नियन्त्रणः[]

तर्हि परिशिस्तः पडल तर्हि रोधकः अस्तिः, किम् इषः धीमः तर्हि कारयान च तर्हि करिसिस्तः पडल तर्हि गति-वृद्धिः अस्तिः, किम् इषः चाल्यतिः तर्हि कारयान अन्तः अग्रवर्तिनः दिशाः.

  • तापः उभः पडल किम् इषः रोधकः त्वम् वाहनं तदा तद् न भ्रमतिः अग्रवर्तिनः च पर्श्ववर्तिनः.

तद् नियन्त्रणः प्राप्तः बहुनाः गुणः यदा तर्हि कारयान चाल्यतिः उपरिः तर्हि वायुः अस्ति:

  • तापः तर्हि गतिः-वृद्धिः अन्तः तर्हि वायुः इषः प्रभावः तर्हि अग्रः अङ्गः हि तर्हि कारयान प्रतिः उद्वहनि च अक्षः उपरिः तर्हि केन्द्रियः भूमिः, समानः तद् त्वम् मन्यं प्रतिः करोतिः एकः पर्श्व भ्रमतिः.
  • तापः तर्हि रोधकः अन्तः तर्हि वायुः इषः प्रभावः तर्हि अग्रः हिस्साः अन्तः तर्हि कारयान प्रतिः उद्वहनिः च अक्षः उपरिः तर्हि केन्द्रियः भूमिः, समानः तद् त्वम् मन्यं प्रतिः करोतिः एकः अग्रः भ्रमतिः.

तर्हि वायुवस्थानं एकः अद्वितीयः अङ्गः किम् कल्पयतिः वाहनं एकः अभारः वाहनं च त्वम् सक्षमः प्रतिः करोतिः एकः पर्श्व च अग्रः भ्रमतिः.

च बहुनाः कतिचनः वाहनं च तुन्निन्ग अङ्गः मन्यः एकः तृतीयः स्तरः. तद् वर्ततेः

  • थ्रस्तर - प्राप्तः यत् तुन्निन्ग अङ्गः इषः मन्यः त्वम् प्रतिः उडतिः द्वाराः प्राप्तः थ्रस्तर, अधिः तर्हि मूल्यः हि अधिकः इन्धनं आकारः (तर्हि अधिकः तर्हि स्तरः हि थ्रस्तर, तर्हि अधिकः तर्हि इन्धनं आकारः)
  • चन्द्रयाणं - यत् वाहनं साकं प्राप्तः थ्रस्तर यथा आदर्शः च न अन्यः तुन्निन्ग अङ्गः अवस्यक्तः अन्तः यत् वाहनं. तद् व्यवसतिः अगर त्वम् उभः तर्हि B.R.A.I.N. च तर्हि थ्रस्तर गुणः संवर्धनः प्रतिः तर्हि अधिकः स्तरः च तापः उभः पडल यावद् तर्हि चन्द्रयानं स्थिरः अस्तिः पूर्वः आरम्भयः एकः वाजसृत. तर्हि मुख्यः 'पोड' हि तर्हि चन्द्रयानं पृथक्कृत सः तर्हि पहियाः च त्यजतिः त्वम् साकं एकः उडतिः वाहनं.
  • बर्फ़िलह् निस्तन्त्रिः - साकं यत् वाहनं, त्वम् चेत् सर्पतिः अधिकः गतिः उपरिः तर्हि नीरः भूमिः. (तर्हि नीरः वाजसृत समुन्नय एकः मुख्यः आधारितः उपरिः तर्हि वाहनं).
  • कूर्दनं यन्त्रः - प्राप्तः यत् तुन्निन्ग अङ्गः इषः मन्यं त्वम् प्रतिः करोतिः एकः बेःतरः कुर्दः अन्तः अधिः समयः च वर्धयतिः त्वम् वाहनं गतिः द्वाराः कुर्दः. .
  • कर्षयानं - तर्हि कर्षयानं आकर्षतिः स्थितः चेत् समाहितः अन्तः तृतीयः स्तरः: शिथिलिः, अग्रवर्तिनः च अतिरिक्तः.
  • अचक्रयानः, बर्फ़िलह् बोर्दः, डोणत् - यत् वाहनं (केवलं उपलब्धः अन्तः तर्हि नीचः पर्वताः समुन्नय) चेत् करोतिः एकः लघुः कुर्दः उदाहरणः तर्हि कूर्दनं यन्त्रः अङ्गः.

अन्यः नैयोगिकताः तत् न अवस्यक्तः तापः उभः पडल:

  • बर्फ़िलह् निस्तन्त्रिः - इमम् वाहनं चेत् सर्पतिः अधिकः गतिः उपरिः जलः भूमिः द्वाराः केवलं तापः तर्हि वायुगण्डः यथा उभः पडल. इस्तेमालः इमम् पद्धतिः ददत्तेः त्वम् तर्हि अधिकः गतिः हि तर्हि बर्फ़िलह् निस्तन्त्रिः. तर्हि जलः/नीरः वाजसृत समुन्नय आधारितः उपरिः इमम् गुणः अस्तिः.

द्रिस्तह् अपिः[]