Leaderboard

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Jump to: navigation, search

तर्हि दृश्यकर्मसंपादिकाः दृश्यः सर्वे तर्हि वादकः नाम्नः च अपिः दृश्यः तर्हि वादकः अन्कः द्वाराः श्रेणिः तर्हि वादकः. त्वम् चेत् द्रिस्तह् तर्हि योगः श्रेणिः हि वेलाः यथा तर्हि सर्वे मार्गः-समयः, अधिकः दुरीः अन्तः साहसिकः मार्गः च तर्हि अधिकः गतिः समयः अन्तः एकः वाजसृत द्वाराः तापः तर्हि लघुः सफ़ेदः चित्रः (Leaderboard.png) अन्तरम् प्रत्येकः मार्गः/वाजसृत अन्तः क्रमः प्रतिः द्रिस्तह् तर्हि दृश्यकर्मसंपादिकाः च कुत्रः त्वम् श्रेणिः तर्हि वादकः अन्तः जगतिः, स्थानियः च साकं तर्हि मित्रः! तर्हि जगतिः दृश्यकर्मसंपादिकाः प्रतिः सर्वं कल्पयतिः केवलं तर्हि बेःतरः 9999 वादकः द्रिस्तह् अन्तः दृश्यकर्मसंपादिकाः, अग्रः यत् त्वम् न सक्षमः प्रतिः करोतिः सारणः नीचः अन्तः दृश्यकर्मसंपादिकाः. सामान्यः अन्तः तर्हि स्थान्यः दृश्यकर्मसंपादिकाः त्वम् न सक्षमः प्रतिः करोतिः सारणः नीचः अगर त्वम् गोचरः तर्हि 1000 वादकः.

च बहुनाः त्वम् चेत् द्रिस्तह् तर्हि श्रेणिः अन्तरेन तर्हि सामयिकः च एकः पूर्णः वेलः च सोधकः द्वाराः तापः एकः विषेषः वाहनं अन्तः दृश्यकर्मसंपादिकाः.

द्वाराः दृश्यकर्मसंपादिकाः त्वम् चेत् सक्षमः प्रतिः कथनः वादकः साकं तर्हि कथनः गण्डः द्वाराः दृश्यः तर्हि वादकः वाजसृत. केवलं द्रिस्तह् तर्हि वाजसृत अन्तः तर्हि अन्तिमः च अगर त्वम् द्रिस्तह् यत् वादकः स्पष्टम् प्रतारणः, तदा कथनः वादकः च त्वम् चेत् सक्षमः प्रतिः लेखः तर्हि वादकः कथनः उपदेशः अन्तः तर्हि कथनः वाजसृत.