Moonlander

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Jump to: navigation, search
चन्द्रयाणं
Moonlander.png
Cost
निःसुल्कः
Rank
समुन्नय लब्धिः

चन्द्रयाणं एकः हि तर्हि वाहनं उपलब्धः अन्तः तर्हि क्रीडा पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2 अस्तिः. तद् एकः अद्वितीयः वाहनं किम् प्राप्तः केवलं अन्तः तर्हि चन्द्रमाः समुन्नय.

प्रत्यः पश्यति[edit | edit source]

तर्हि चन्द्रयाणं एकः सर्वे-क्षेत्रः वाहनं प्राप्तः साकं विशालः शरीरः च प्राप्तः अनेकः पहियाः. तद् प्राप्तः थ्रस्तर अन्तः नीचः हिस्साः यत् चेत् संवर्धनः प्रतिः मेलः तर्हि क्षमताः हि तर्हि थ्रस्तर. सर्वथाः, तद् प्राप्तः तर्हि धीमाः गतिः अन्तः तर्हि क्रीडा, तद् न बेःतरः अन्तः तर्हि कपः वाजसृत.

तर्हि चन्द्रयाणं गुणः एकः B.R.A.I.N. घटकः यत् वक्रः तर्हि आकारः हि तर्हि वाहनं अन्तः 5 भागः:-

  • नीलाः (गतिः आकारः), किम् उद्वहनीः तर्हि अधिकः वर्धयतिः पहियाः अग्रः चालयतिः उपरिः तर्हि समतलः भूमिः हि स्वल्पः सेकेण्ड यथा अधिकः-गतिः यथा संभवः.
  • हरिः (आरोहणं आकारः), किम् पुनर्वासः तर्हि पहियाः अन्तः एकः मार्गः किम् मन्यं त्वम् प्रतिः आरोहणं बेःतरः उपरिः तर्हि पर्वताः.
  • पीलाः (पातः आकारः), किम् वितनोति तर्हि पहियाः एकः खण्डः प्रतिः आचामतिः एकः कठिनः भङ्गि (उपरिः समतलः भूमिः).
  • रक्तः (रोधकः आकारः), किम् प्रत्यवगृह्णाति तर्हि पहियाः एकः खण्डः प्रतिः रोधकः बेःतरः. कृपयाः सावधानं, तर्हि रोधकः अन्तः चन्द्रयाणं प्रबलः अस्तिः.
  • एकः समधिकः अवस्थाः हि रक्तः विद्योतः प्रकाशः, किम् परिवेस्यतिः केवलं यथा एकः प्रबोधन यदा तर्हि वाहनं चाल्यतिः/पाततिः उपरिः भूमिः अन्तः अधिकः गतिः.

उद्घाटनं[edit | edit source]

द्रिस्तह् वाहनं रङ्ग्लेपः सुचीः हि चित्रः च अधिकः विज्ञप्तिः.

तर्हि चन्द्रयाणं प्राप्तः साकं 9 भिन्नः रङ्गः च 4 भिन्नः पहियाः यत् चेत् प्राप्तः अन्तः चन्द्रयाणं (VIP रङ्गः च पहियाः न प्राप्तः अन्तः चन्द्रयाणं लेकिन त्वम् प्राप्तः VIP रङ्गः द्वाराः विक्रियः VIP गृहसुल्कः). अग्रः विक्रियः, त्वम् प्राप्तः निःसुल्कः सफ़ेदः-पीलाः रङ्गः च एकः पहियाः प्रतिः साकं आरम्भयः.