Hill Climb Racing 2 Wiki
Advertisement
Perfectstart.jpg

अन्तः अन्यः क्रीडा मोडः यत् प्राप्तः समयः परिक्षः, अन्तः अन्यः जनानाः समुन्नय च अन्तः अन्यः वाजसृत दलः समुन्नय, तद् संभवः प्रतिः कल्पयतिः एकः बेःतरः आरम्भयः अस्तिः. यत् इषः मन्यः त्वम् प्रतिः लब्धिः एकः लघुः गति-वृद्धिः संवेगः अधिः तर्हि आरम्भयः हि एकः वाजसृत. च बहुना, अगर त्वम् प्राप्तः तर्हि “आरम्भयः संवेगः” तुन्निन्ग अङ्गः प्राप्तः, कल्पयतिः एकः बेःतरः आरम्भयः इषः प्रवर्तयः तर्हि आरम्भयः संवेगः क्षेपनि क्षमताः च इषः मन्यः त्वम् प्रतिः प्राप्तः अधिकः गतिः अन्तः एकः वाजसृत. प्रतिः कल्पयतिः एकः बेःतरः आरम्भयः, त्वम् इषः कल्पयतिः त्वम् यन्त्रः अन्तराः तर्हि गिनतिः द्वाराः उभः तर्हि गति-वृद्धिः पडल. तर्हि लक्षयः प्रतिः वर्धयतिः तर्हि RPM करिसुन्दरिकाः इत्थं यत् तर्हि सूचकः उप्विस्तः साकं अन्तः तर्हि हरिः क्रमः अस्तिः. तर्हि हरिः तप्तः अन्तः एकः अत्यहरिः उपरिः तर्हि करिसुन्दरिकाः यथा तर्हि गिनतिः अन्तः च तर्हि घोषकः विवृतक्तः “Go!“.नोटः:- तर्हि तुन्निन्ग अङ्गः "आरम्भय संवेगः" चेत् न प्रतिः तेजतेः अन्तः वृतान्तः व्रिदः!