Racing Truck

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Jump to: navigation, search
वाजसृत भार्वाहक्
RacingTruck.png
Cost
नवंयुताः
Rank
हीराः II

वाजसृत भार्वाहक् एकः हि तर्हि वाहनं उपलब्धः अन्तः तर्हि क्रीडा पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2 अस्तिः.

प्रत्यः पश्यति[edit | edit source]

तर्हि वाजसृत भार्वाहक् एकः अधिकः गतिः, भारः वाहनं अस्तिः यत् अधिकः सधृयच् उपरिः तर्हि गतिः, लेकिन तद् एकः बेःतरः विकल्पः हि अन्तराः कश्चित्.

तद् इषः धीमः अधि तर्हि आरम्भयः, तद् प्राप्तः चित्ताकर्षन् गतिः-वृद्धिः च बेःतरः आरोहणं योग्यताः, साकं एकः भारः गुरुत्वः च शालिनः निवर्तनः. तर्हि वाजसृत भार्वाहक् अपिः बेःतरः अन्तः साहसिकः मार्गः कर्णेन तर्हि इन्धनं क्षमताः. सर्वथाः, तद् अशिथिलः अस्तिः, त्वम् चेत् तुल्याः प्रतिः अन्यः कारयान यत् चेत् सामानः तर्हि वाजसृत भार्वाहक् उदाहरणं तेन्कः.

तदा त्वम् प्राप्तः अधिकः गतिः साकं वाजसृत भार्वाहक्, तद् दुर्धरः अस्तिः. तर्हि केवलं मार्गः प्रतिः धीमः गतिः प्रतिः प्राप्तः तद् अन्तः तर्हि वायुः प्रतिः इस्तेमालः तर्हि कर्षणं, किम् एकः बृहत् प्रतिबन्धः अन्तः साहसिकः मोडः. पूर्वः तर्हि v1.29 कर्पत्तिः, उपरिः कतिचनः उप्करणः, तर्हि वाहनं अधिकः प्रबलः अन्तः समतलः क्षेत्रः कर्णेन तद् प्राप्तः बेःतरः गतिः च बेःतरः इन्धनं क्षमताः.

उद्घाटनं[edit | edit source]

द्रिस्तह् वाहनं रङ्ग्लेपः सुचीः हि चित्रः च अधिकः विज्ञप्तिः.

तर्हि वाजसृत भार्वाहक् प्राप्तः साकं 7 भिन्नः रङ्गः च 9 भिन्नः पहियाः यत् चेत् प्राप्तः अन्तः वाजसृत भार्वाहक् (VIP रङ्गः च पहियाः न प्राप्तः अन्तः वाजसृत भार्वाहक् लेकिन त्वम् प्राप्तः VIP रङ्गः च पहियाः द्वाराः विक्रियः VIP गृहसुल्कः). अग्रः विक्रियः, त्वम् प्राप्तः निःसुल्कः नीलाः-संतराः रङ्गः च एकः पहियाः प्रतिः साकं आरम्भयः.