Scooter

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Jump to: navigation, search
स्कुन्दन
Scooter.png
Cost
पञ्च्सहस्रि
Rank
कान्स्यः II

स्कुन्दन एकः हि तर्हि वाहनं उपलबधः अन्तः तर्हि क्रीडा पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2 अस्तिः.

प्रत्यः पश्यति[edit | edit source]

तर्हि स्कुन्दन अधिकतरः इस्तेमालः द्वाराः आरम्भयः वादकः अस्ति, लेकिन तद् चेत् अधिकः समर्थाः उपरिः कतिचनः मार्गः साकं तर्हि उचितः तुन्निन्ग अङ्गः (भघ्गि संवेगः, अभिसन्दतिः वरिवर्तः च इन्धनं संवेगः कार्यः विस्मयः). तर्हि स्कुन्दन वितारकः एकः संवर्धनः उपरिः तर्हि पर्वताः आरोहणं साकं शिष्ट चलिष्णुताः च तर्हि योग्यताः प्रतिः विरचयतिः बेःतरः बल प्रदर्शनः. तद् अतिष्ठत् सर्वतः पर्वताः च रूक्ष भूभागः.

साकं नैकशस्/द्विगुणिः कूर्दनं च बलः प्रदर्शनः, त्वम् आचर्णः स्यात् कूर्दनं उपरिः तर्हि पिठिकाः च इषः धृतः साकं तेषां स्वपनः हस्तः/हथेलिः, अधिकम् भारः उपरिः तर्हि विर्लागतः द्वाराः एकः लघुः मात्राः/राशिः.

उद्घाटितः[edit | edit source]

द्रिस्तह् वाहनं रङ्ग्लेपः सूचिः हि चित्रः च अधिकः विज्ञप्ति.

तर्हि स्कुन्दन प्राप्तः साकं 11 भिन्नः रङ्गः च 11 भिन्नः पहियाः यत् चेत् प्राप्तः (VIP रङ्ग्लेपः च पहियाः न प्राप्तः, लेकिन त्वम् प्राप्तः द्वाराः विक्रियः साकं VIP गृहसुल्कः). अग्रः विक्रियः, तद् प्राप्तः निःसुल्कः हरिः, रक्तः, नीलाः च हरिः-शुभ्रः/सफ़ेदः रङ्ग्लेपः च चतुर्थी विचरणः पहियाः प्रतिः साकं आरम्भयः.