Hill Climb Racing 2 Wiki
Advertisement

स्क्रेप्पर उद्घातनं तदा त्वम् प्रगृह्णातिः तर्हि रणक हि सोनाः I. त्वम् चेत् कल्पयतिः स्क्रेप् बहिश् हि समायोगः तुन्निन्ग अङ्गः यत् त्वम् न इच्छाः यथा अवस्यक्तः. स्क्रेप् तदा चेत्/कुतुप् अन्तः प्रतिः अन्यः तुन्निन्ग अङ्गः हि त्वम् चुनाः च चेत् इस्तेमालः प्रतिः स्तरः उपरिः कश्चन तुन्निन्ग अङ्गः यत् त्वम् एव प्राप्तः. संवर्धनः तर्हि चुनः तुन्निन्ग अङ्गः इषः मूल्यं निरूढा धनः. स्क्रेप् न इस्तेमालः अन्तः कारयान स्तरः संवर्धनः. [ त्वम् योगः स्क्रेप् निर्दिष्ट द्वाराः तर्हि संयोक्तः चित्रः अनुः त्वम् हीराः च नानः केवलं, किम् प्रादुस् अन्तः तर्हि यानगृह अस्तिः].

केन प्रतिः स्क्रेप् एकः [वाहनं] अङ्गः[]

स्क्रेप्पर

  1. अन्तः तर्हि यानगृह, क्लिक् तर्हि विकुञ्छ गण्डः अधिः तर्हि उपरिः हि तर्हि पटलः च तदा तापः तर्हि स्क्रेप् गण्डः अधिः तर्हि उपरिः.
  2. त्वम् इषः दृष्टः एकः लिस्तः हि सर्वे तर्हि तुन्निन्ग अङ्गः यत् त्वम् सामान्यतः अस्ति. सारणः यावत् त्वम् अन्वेषणः तर्हि अङ्गः यत् त्वम् न इच्छाः यथा अवस्यक्तः च तापः तद् उपरिः. इमम् इषः उद्वर्ण तर्हि अङ्गः.
  3. एकदा त्वम् उद्वर्ण तर्हि तुन्निन्ग अङ्गः त्वम् इच्छाः प्रतिः स्क्रेप्, इस्तेमालः तर्हि हराः अवसर्पिणी प्रतिः चुनः तर्हि यथार्थ राशिः हि तेषु तुन्निन्ग अङ्गः त्वम् इच्छाः प्रतिः स्क्रेप्.
  4. यदा त्वम् संतुष्टः इमम् साकं, तापः तर्हि स्क्रेप् गण्डः.
  5. त्वम् अङ्गः इषः आरोपितः अन्तः तर्हि स्क्रेप्पर. तर्हि स्क्रेप्पर इषः दधतेः त्वम् एकः प्रसङ्ख्याणः प्रकाशनः केन दीर्घः त्वम् आवस्यं प्रतिक्षा पुर्तस् तर्हि स्क्रेप् संसाधयते पूर्णः अस्तिः. स्क्रेप् एकः अङ्गः आदत्ते एकः भिन्न मूल्यं हि समयः प्रलंबः उपरिः तर्हि दुर्लभता तर्हि अङ्गः;तर्हि दुर्लभः अङ्गः, तर्हि दिर्घतरः प्रतिक्षा.
  6. तत्रः एकः अधिकतरः हि 200 अङ्गः यत् चेत् स्क्रेप् अधि समयः अस्ति, लेकिन त्वम् न अवस्यक्तः प्रतिः पूर्णः तर्हि सर्वे स्क्रेप् तर्हि मार्गः पूर्वः आरम्भयः.
  7. साकं तर्हि "केवलं अतिशयः" गण्डः यत् तर्हि मध्यं तर्हि पटलः (किम् अतिशयः केवलं अगर त्वम् प्राप्तः अभिसन्धतेः अङ्गः अस्तिः), त्वम् चेत् निश्चयं अगर त्वम् इच्छाः प्रतिः स्क्रेप् केवलः तर्हि अभिसन्धतेः तद् अधिकः यथा त्वम् वस्तुतः अवस्यक्तः प्रतिः संवर्धनः एकः तुन्निन्ग अङ्गः प्रतिः तर्हि अधिकतम अथवाः अगर त्वम् इच्छाः प्रतिः स्क्रेप् अङ्गः यत् त्वम् चेद् अवस्यक्तः हि वर्धनः तद् प्रतिः तर्हि अधिकतरः अस्ति.
  8. यदा स्क्रेप् पूर्णः अस्तिः, तत्रः इषः एकः गण्डः उपरिः तर्हि स्क्रेप्पर यत् इषः अनुदधाति त्वम् प्रतिः समुपाहृतः त्वम् स्क्रेप्.
  9. त्वम् चेत् व्ययतिः यूयं सम्भृतः स्क्रेप् उपरिः समाधिकः तुन्निन्ग अङ्गः अन्तः तर्हि वाहनं तुन्निन्ग अङ्गः ताब् अधिः एकः वाहनं.

तर्हि योगः समयः त्वम् चेत् प्रतिः प्रतीक्षा प्रतिः लब्धिः तर्हि स्क्रेप् चेत् प्लवबं द्वाराः व्ययिन् हीराः (तर्हि योगः हि अवस्यक्तः हीराः आश्रयतिः तर्हि मूल्यः हि अङ्गः अन्तः अर्हि स्क्रेप्पर), प्लवबं द्वाराः द्रिस्तह् एकः AD यथा प्लवबं तर्हि AD साकं तर्हि VIP गृहसुल्कः. त्वम् सक्षमः प्रतिः इस्तेमालः तर्हि प्लवबं प्रतिक्षा समयः विधिः द्वेधा एकः दिवसः.

अधिकतम सूचनाः परिः स्क्रेप् चेत् उपलब्धः अन्तः तर्हि क्रीडा द्वाराः तापः उपरिः तर्हि सूचकः गण्डः. (Info button.png) अन्तः तर्हि क्रीडा विकल्पसूचि.

अन्ववसायिन् तर्हि विर्लागतः हि तर्हि अङ्गः, तद् इषः अनुदानः एकः सङ्ख्या हि स्क्रेप् च आदत्ते अधिकः च लघुः समयः. द्रिस्तह् तर्हि अनुसृत्यः पीठिका.

1 अङ्गः हि विर्लागतः इषः कल्पयतिः अन्तः इमम् समयः
समानः 1 स्क्रेप् 30s
विर्लागतः 5 स्क्रेप् 2min 30s
महाकाव्यः 40 स्क्रेप् 20min
पोराणिकः 400 स्क्रेप् 3h 20min

तर्हि अधिकतरः हि आसाद्य स्क्रेप् सः एकः विशिष्ट विर्लागतः साकं तर्हि अधिकतम मूल्यं हि अङ्गः सुचिः नीचः अस्तिः.

200 अङ्गः हि विर्लागतः इषः कलपयतिः अन्तः इमम् समयः
समानः 200 स्क्रेप् 1h 40min
विर्लागतः 1000 स्क्रेप् 8h 20min
महाकाव्यः 8000 स्क्रेप् 2d 18h 20min
पोराणिकः 80000 स्क्रेप् 27d 15h 20min

नोटः यत् स्क्रेप् अपिः प्राप्तः सः दलः/समुन्नयः समुन्नयः लब्धिः.

Advertisement