Hill Climb Racing 2 Wiki
Advertisement
सुपरः कारयान
19
Cost
लक्षं
Rank
पोराणिकः

सुपरः कारयान एकः हि तर्हि वाहनं उपलब्धः अन्तः तर्हि क्रीडा पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2 अस्तिः.

प्रत्यः पश्यति[]

तर्हि सुपरः कारयान एकः हि तर्हि अधिकः-गतिः वाहनं उपलब्धः अन्तः पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2, लेकिन तद् प्राप्तः लघुः इन्धनं क्षमताः (30 सेकेण्ड) (साकं तर्हि फ़ोर्मुलम् च तर्हि सुपरः यन्त्रद्विचक्रिकाः). तद् न बेःतरः प्रतिः इस्तेमालः अन्तः तर्हि कोटरः च अन्तः रुक्षः क्षेत्रः कर्णेन तद् प्राप्तः निःस्व कर्षित च चेत् घट्टनः अगर त्वम् न नियन्त्रणः बेःतरः तर्हि सुपरः कारयान.

तर्हि सुपरः कारयान बेःतरः अन्तः तर्हि समतलः भूमिः उदाहरणः तर्हि शहर कर्णेन तद् चेत् सक्ष्मः प्रतिः कुर्दनः लम्बः दुरीः च लब्धिः वेग-सीघ्रः उपरिः समतलः भूमिः. तर्हि कारयान अपिः प्राप्तः वायुः रोधकः, मन्यः त्वम् प्रतिः चल्यतिः नीचः-गतिः, किम् आदर्शः प्रतिः वर्जयतिः छेदः यथा प्रतिः नश्यति वेगः अग्रः एकः कुर्दनः. साकं तर्हि उपयुक्तः तुन्निन्ग अङ्गः, तद् चेत् एकः बेःतरः प्रतिस्पर्धी अन्तः वाजसृत च अन्तः समुन्नय.

उद्घाटनं[]

द्रिस्तह् वाहनं रङ्ग्लेपः सुचीः हि चित्रः च अधिकः विज्ञप्तिः.

तर्हि सुपरः कारयान प्राप्तः साकं 17 भिन्नः रङ्गः च 11 भिन्नः पहियाः यत् चेत् प्राप्तः अन्तः सुपरः कारयान (VIP रङ्गः च पहियाः न प्राप्तः अन्तः सुपरः कारयान लेकिन त्वम् प्राप्तः VIP रङ्गः च पहियाः द्वाराः विक्रियः VIP गृहसुल्कः). अग्रः विक्रियः, त्वम् प्राप्तः निःसुल्कः नीलाः रङ्गः च एकः पहियाः प्रतिः साकं आरम्भयः.