Tank

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Jump to: navigation, search
तेन्कः
Mini Tank.png
Cost
सप्त्युताः
Rank
प्लातिनं I

तेन्कः एकः हि तर्हि वाहनं उपलब्धः अन्तः तर्हि क्रीडा पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2 अस्तिः.

प्रत्यः पश्यति[edit | edit source]

तर्हि तेन्कः एकः बेःतरः भारः वाहनं, किम् कलपय्तिः तर्हि तेन्कः प्रतिः निपातनः भङ्ग्यः वस्तुः. यदा समाहृतः साकं भारः अङ्गः यत् बेःतरः संवर्धितः, तद् सक्षमः प्रतिः निपातनः वस्तुः.

यद्यपिः तर्हि तेन्कः न प्राप्तः बेःतरः-गतिः, तद् नितान्तमः-स्थिर्ताः अस्तिः च तर्हि मार्गः प्रय्च्छतिः तेन्कः बेःतरः गृप्, मुख्यतस् सर्वतः असङ्गत क्षेत्रः. तद् इन्धनं तेन्कं अन्तः तेन्कः विशालः अस्तिः, तेन्कः एकः बेःतरः वाहनं अन्तः साहसिकः मार्गः.

इस्तेमालः तर्हि वातावस्थानम् अङ्गः दधतेः त्वम् तेन्कः बेःतरः अनुष्ठानावधि, यथा तद् न चलतुः अग्रवर्तिनः च पश्चवर्तिनः अन्तः अधिकः-गतिः, यद् महत्वपुर्णः प्रतिः उचितः स्खलितः मध्यं-वायुः च भूमिः यथायोग्यम्. लुण्ठन पञ्जर चेत् लाभदायकः अन्तः तेन्कः, तर्हि चारित्र्य पिठिकः उपरिः तर्हि तेन्कः शृङ्ग, स्थितः ग्राहिनः प्रतिः प्रहारः उपरिः क्षेदः. तर्हि शतघ्नी चेत् रोधकः तर्हि तेन्कः स्वर्य अन्त्प्रतिः दीवारः उपरिः तर्हि सीर्षः, लेकिनः तद् स्यात् रुग्नः द्वाराः कल्पः समस्याः.

उद्घाटनं[edit | edit source]

द्रिस्तह् वाहनं रङ्ग्लेपः सुचीः हि चित्रः च अधिकः विज्ञप्तिः.

तर्हि तेन्कः प्राप्तः साकं 7 भिन्नः रङ्गः यत् चेत् प्राप्तः अन्तः तेन्कः (VIP रङ्गः च पहियाः न प्राप्तः अन्तः तेन्कः लेकिन त्वम् प्राप्तः VIP रङ्गः द्वाराः विक्रियः VIP गृहसुल्कः).अग्रः विक्रियः, त्वम् प्राप्तः निःसुल्कः हरिः, नीलाः च रक्तः रङ्गः प्रतिः साकं आरम्भयः.