Hill Climb Racing 2 Wiki
Advertisement

तर्हि क्रीडा भाण्डारः त्वम् मन्यतेः प्रतिः प्रक्रियः हीराः च नानः, यथा तर्हि वादकः वाहनं तुन्निन्ग अङ्गः च वाहनं चर्मन्/क्रोडपालीः संयोगः. प्रलंबिन उपरिः तर्हि वस्तुः प्रशनः, यत् चेत् अन्यः विक्रियः साकं अन्तः-क्रीडा तर्हि मुद्राः यथा तर्हि वास्तविकः वित्तः. तद् अपिः प्राप्तः त्वम् प्रतिदिनम् VIP च निःसुल्कः क्रोडपालीः. तद् मूल्यः तर्हि प्रस्तावः किम् मूल्यः तर्हि वास्तविकः वित्तः प्रलंबिन उपरिः प्रदेशः वित्तः (उदाहरणः: भारत-रुपयाः, चीन-रॅन्मिन्बी, जापान-येन आदिः...).

प्रतिदिनम् पणः/व्यापारः[]

A example picture of a bundle In the Shop

तर्हि प्रतिदिनम् पणः एकः वयनः वस्तुः व्यापारः उपलब्धः हि विक्रियः साकं हीराः, नानः यथा वास्त्विकः-जगतिः वित्तः वर्ततेः (द्रिस्तह् मुद्राः). ते पुन:सम्पादनः एकदा प्रत्येकः 24 घण्टाः, साकं तर्हि उपलब्धः समयः परिशिष्ट पूर्वं तर्हि पुन:सम्पादनः प्रादुस् अन्तः तर्हि शीर्ष.


तर्हि तृतियः पणः तर्हि उपरिः हि वाहनं विशिष्ट क्रोडपालीः. तर्हि वाहनं यत् प्रत्येकः क्रोडपालीः हि समारोपितः अन्तः तर्हि उपरिः वामः तर्हि चित्रः अस्ति. तद् उपरिः उद्घातनं, त्वम् इषः प्राप्तः तर्हि सामान्यः समवायः तुन्निन्ग अङ्गः, नानः च चर्मन् यत् त्वम् चेत् हि नियतः क्रोडपालीः, लेकिन सर्वे तद् इषः सपरिबाधः प्रतिः तर्हि वाहनं समारोपितः.

नोटः: त्वम् न अवस्यक्तः प्रतिः स्वपनः तर्हि वाहनं अन्तः क्रमः प्रतिः उद्घातनं वाहनं विषेषः क्रोडपालीः. अङ्गः सक्यतेः स्थापितः हि तदा त्वम् करोतिः वृत्तान्तः उद्घातनं तर्हि वाहनं, यथा इस्तेमालः सामान्यः तद् स्क्रेप्.


तर्हि मध्यं तृतियः विषेषः तुन्निन्ग अङ्गः वर्ततेः, हि विषेषः वाहनं. तर्हि वाहनं किम् तर्हि तुन्निन्ग अङ्गः हि समारोपतिः उपरिः तर्हि वामः हि तर्हि चित्रः अस्ति, च तर्हि मूल्यः हि तुन्निन्ग अङ्गः विडम्बितः त्वम् इषः प्राप्तः उपरिः तर्हि नाम्नाः हि तर्हि तुन्निन्ग अङ्गः (नूनं -अगर वदत् "पणखः x40" तद् त्वम् इषः प्राप्तः 40 प्रतिलेखं तर्हि पणखः तुन्निन्ग अङ्गः हि एकः विषेषः वाहनं).

यत् एकः प्रकृष्ट मार्गः प्रतिः प्राप्तः एकः तुन्निन्ग अङ्गः यत् त्वम् असमेतः हि एकः विशिष्ट वाहनं वर्ततेः, च अपिः एकः महान् मार्गः प्रतिः क्रिणतेः संधिकः तुन्निन्ग अङ्गः विडम्बितः इस्तेमालः हि स्तरः उपरिः अङ्गः.तर्हि संख्याः द्रिस्तह् अत्रः न उद्दिशते परिवृद्धि प्रतिः स्तरः. ते उद्दिशते समाधिकः तुन्निन्ग अङ्गः यत् चेत् इस्तेमालः प्रतिः परिवृद्धि तुन्निन्ग अङ्गः स्तरः यथा स्क्रेप् आशयः, तद् त्वम् चुनः गन्तव्यः. इमम् पूर्णः श्रद्धयाः अन्तः तर्हि यानगृह

नोटः: त्वम् न अवस्यक्तः प्रतिः स्वपनः तर्हि अङ्गः यथा वाहनं प्रतिः प्राप्तः यत् समाधिकः विडम्बितः. अगर त्वम् प्राप्तः अधिक्तः एकः विशिष्ट अङ्गः, त्वम् चेत् तूष्णीम् विक्रियः विडम्बितः हि इस्तेमालः अन्तः तर्हि स्क्रेप्पर अगर त्वम् चुनित अस्ति.

प्रतिदिनम् प्रस्तावः[]

तर्हि प्रतिदिनम् प्रस्तावः प्रदर्शकः एकः यदृच्छः भ्रमणः वाहनं हि चर्मन्, हीराः, क्रोडपालीः च वर्गसः पोत्लिकाः हि तर्हि क्रीडा वाहनं यत् त्वम् चेत् विक्रियः साकं वास्त्विकः वित्तः. तर्हि मूल्यं प्रतिः एते प्रस्तावः विकल्प्यतिः प्रलंबः उपरिः तर्हि प्रदेशः च अनुक्रमणिकाः, प्रारूपिकः गुणः अधिकः मूल्यः यदा अधिकतरः हीराः अन्त्भार्वितः/प्राप्तः वर्ततेः. ते चेत् अपिः अन्त्भार्वितः तर्हि योग्यता प्रतिः उद्घातनं एकः वाहनं युष्मदर्थम् अस्तिः. अगर एकः वाहनं उद्घातनं अन्तः इमम् नव्यताः, त्वम् इषः समर्थ प्रतिः इस्तेमालः तद् पूर्वः आसाद्यः तर्हि अवस्यक्तः उद्घातनं रणक.

नोटः: अगर त्वम् उद्घातनं एकः वाहनं अन्तः आरम्भयः, त्वम् इषः सन्तुलितः अन्तः स्पर्धाकृतिः विपरीतः जनानाः साकं सामान्यः वाहनं, किम् अर्थः त्वम् इषः सामनाः अधिकः कष्ट/कषतः च दृष्ट अन्यः वादकः अगर त्वम् उद्घातनं उपरिः-स्तरः कारयान अन्तः आरम्भयः.

क्रोडपालीः, हीराः च नानः[]

Chests.png

क्रोडपालीः, हीराः च नानः चेत् सर्वे संक्रयणः अत्रः हि तर्हि प्रदर्शकः मुद्राः. यत् प्रस्तावः प्रकलिप्तः वर्ततेः च तर्हि मूल्यः विकल्प्यतिः द्वाराः प्रदेशः च वादकः रणक.

अधिः कान्स्यः रणक, तर्हि पोराणिकः क्रोडपालीः अन्तः तर्हि भाण्डारः मूल्यः 1000 हीराः च तद् प्राप्तः एकः पोराणिकः अङ्गः. अधिः पोराणिकः क्रोडपालीः अन्तः तर्हि भाण्डारः मूल्यः 2000 हीराः च तद् प्राप्तः (त्रीणि/त्रयः/तिस्रः) अङ्गः.

Gems in store.jpg
Coins in store.png
Advertisement