Hill Climb Racing 2 Wiki
Advertisement

अन्तः तर्हि सूची सर्वे उपलब्धः वाहनं प्राप्तः अन्तः "पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2" साकं तर्हि लघुः विस्तारः.

वाहनं वाहनं चित्रः आवस्यक्तः रणक मूल्यः वर्णनाः
पर्वताः आरोहणं Hill Climber.png Bronze I Free once Installed the Game! बिल्ल् नेव्तोन् वर्णित रक्तः पर्वताः आरोहणं!
स्कुन्दन Scooter.png Bronze II 5,000 बिल्ल् प्रियताः वाहनं स्कुन्दन अन्तः किम् बिल्ल् निराकृतः प्रतिः बद्धः तर्हि पीठिका.
लोकयानं Bus.png Bronze III 7,000 आदत्तेः त्वम् मित्रः अन्तः एकः मार्गः यात्राः! तद् एकः आदर्षः वाहनं अन्तः तर्हि लम्बाः साहसिकः!
पर्वताः आरोहणं एम क 2 Superjeep.png Silver I 9,000 स्पर्धिन् कल्पयतिः न्याधारः द्रव्यः साकं एकः सामान्यः-वरिवर्तः V8 किम् दानः त्वम् एकः बेःतरः मार्गः अनुभवः.
कर्षयानः Tractor.png Silver I 15,000 तर्हि राजाः अन्तः तर्हि कर्षि क्षेत्रः!
इर्यद्विचक्रिकाः Motocross.png Silver II 20,000 बिल्ल् प्रियताः द्वो-पहियाः, अपिः जनाणिः "तर्हि अपोल्लो".
लघुः तिब्बः वाहनं Buggy.png Silver III 30,000 बिल्ल् प्रियः प्रतिः यात्राः लम्बाः दुरीः अन्तः तटः.
कृदा वाहनं Sportscar.png Gold I 80,000 बिल्ल् पुरातनः वाहनं च तद् एकः बेःतरः च अधिकः गतिः वाहनं!
रोरोव भार्वहक् Monster.png Gold II 40,000 तर्हि रोरोव पृष्टः अस्तिः! च तद् एकः विशालः वाहनं!
चक्रवर्तः वाहनं Rotator.png Gold II 50,000 भ्रमितः तर्हि वाहनं? न समस्याः!
सुपरः पीडज्वालः Super Diesel.png Gold III 60,000 तर्हि अमेरिका चिन्हः!
चोप्परः Chopper.png Gold III 60,000 बिल्ल् जन्मः वाहनं...?
तेन्कः Mini Tank.png Platinum I 70,000 तद् एकः तेन्कः!
बर्फ़िला निस्तन्त्रिः Snowmobile.png Platinum I 70,000 कल्पयतिः त्वम् मार्गः अन्तः तर्हि बर्फ़... च नीरः!
मोनोः पहियाः Monowheel.png Platinum II 30,000 “एकः पहियाः वाहनं एकः हि तर्हि बेःतरः च कुशलः वाहनं"- बिल्ल् नेव्तोन्
रल्लिय कारयान Rally.png Platinum III 70,000 रल्लियः कारयान एकः आदर्शः वाहनं उपरिः तर्हि मार्गः.
फ़ोर्मुलम् Formula.png Diamond I 90,000 तद् एकः अधिकः गतिः वाहनं उपरिः तर्हि वाजसृत मार्गः!
वाजसृत भार्वाहक् RacingTruck.png Diamond II 90,000 त्वम् सोचयतिः भार्वाहक् धीमः वर्ततेः? पुनः सोचयतिः!
उष्णः शलाकाः Hotrod.png Diamond II 90,000 बद्धः त्वम् पीठिका च अनुभवः तर्हि भिन्नः मार्गःm
सुपरः यन्त्रद्विचक्रिकाः Superbike.png Diamond III 100,000 तर्हि अधिकः गतिः यन्त्रद्विचक्रिकाः उपरिः तर्हि मार्गः!
सुपरः कारयान Supercar.png Legendary 100,000 बद्धः त्वम् पट्टिका च यात्राः तर्हि वाजसृत मार्गः!
चन्द्रयानं Moonlander.png Moon Public Event Reward Free अनुभवः विदेसियः जगतिः साकं तर्हि षष्ठी-पहियाः.
स्लेद Sled.png In winter sliding public event Free विषेषः वाहनं इस्तेमालः अन्तः क्रिसमस समुन्नय!
डोणत् Doughnut.png In winter sliding public event Free विषेषः वाहनं इस्तेमालः अन्तः क्रिसमस समुन्नय!
बर्फ़िलह् बोर्दः Snowboard.png In winter sliding public event Free विषेषः वाहनं इस्तेमालः अन्तः क्रिसमस समुन्नय!

नोटः: त्वम् चेत् अपिः उद्घाटनं वाहनं द्वाराः विक्रियः विषेषः प्रस्तावः यथा विक्रियः पोत्लिकाः सः तर्हि भाण्डारः. तर्हि विषेषः प्रस्तावः प्राप्तः केवलं वाहनं च वास्तवः मूल्यः वित्तः.

Advertisement